Expro cung cấp dịch vụ ngoại trường tại hầu hết các tỉnh thành phố tại Việt Nam. Khách hàng có thể dùng Expro để:

Ký giấy tờ

 

Liên hệ gặp khách hàng tại nhà, nơi làm việc hoặc nơi khác để đưa giấy tờ cho khách hàng ký và thu về ngay.

Đánh giá hiện trạng

 

Gặp khách hàng tại nhà, nơi làm việc để xác nhận tình trạng thực tế qua hình ảnh, định vị và bộ câu hỏi khảo sát.

Khảo sát thị trường

 

Gặp khách hàng hiện hữu, khách hàng tiềm năng để làm khảo sát đánh giá thị trường.

Thu thập thông tin

 

đi đến các địa điểm chỉ định để thu thập thông tin theo yêu cầu.